การคำนวณหาขนาดและจำนวนแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบโซล่าเซลได้อย่างไร

การคำนวณหาขนาดและจำนวนแบตเตอรี่ที่ใช้กับระบบโซล่าเซลได้อย่างไร

การหาขนาดและจำนวนแบตเตอรี่


            แบตเตอรี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์ที่มีราคาสูงสุด (คุณภาพที่สูงๆ) ดังนั้นเราต้องเลือกขนาดและจำนวนแบตเตอรี่ให้เหมาะสมและถูกต้องกับกำลังไฟฟ้าที่เราต้องการใช้และเงินที่เราต้องจ่ายไปกับค่าแบตเตอรี่ สิ่งที่เป็นองค์ประกอบในการหาขนาดและจำนวนแบตเตอรี่คือ
           - กำลังไฟฟ้า (Load) ที่เราต้องการใช้ (มีหน่วยเป็น วัตต์ต่อชั่วโมง ; Wh)
           - ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ (มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์ ; %)
           - แรงดันของระบบ (มีหน่วยเป็น โวล์ต ; V)
           - แบตเตอรี่ (Battery) โดยจะมีค่า 2 ค่าที่จะนำมาประกอบคือ
                      - ค่า DOD (Deep of discharge) หรือ ปริมาณครั้งในการรับ - จ่ายกระแส (มีหน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์ ; %)
                      - ค่าความจุ (มีหน่วยเป็น แอมป์ชั่วโมง ; Ah)


           การหาขนาดและจำนวนแบตเตอรี่ ตามตัวอย่างต่อไปนี้คือ


1. กำลังไฟฟ้า (Load) ที่เราต้องการใช้ คือ 2,000 Wh
2. ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์ คือ 90 %
          หากำลังที่อินเวอร์เตอร์ต้องผลิตเพื่อรองรับ Load ที่ 2,000 Wh คือ
          กำลังไฟฟ้าที่อินเวอร์เตอร์ = กำลังไฟฟ้า (Load) ที่เราต้องการใช้ / ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์
                                                = (2,000 / 0.9) = 2,222 Wh
          กำลังไฟฟ้าที่ออกจากอินเวอร์เตอร์นี้คือกำลังไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่ ดังนั้นแบตเตอรี่ต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าออกมาเท่ากับกำลังไฟฟ้าที่ออกจากอินเวอร์เตอร์เป็นอย่างต่ำ (ในที่นี้คือ 2,222 Wh)


3.ค่าที่ได้จากข้างบนนั้น แบตเตอรี่ต้องจ่ายกำลังไฟออกไปทั้งหมด 100 % ซึ่งถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้จะทำให้อายุการใช้งานของ             แบตเตอรี่สั้นลง (จากรูปกราฟ) ค่า DOD ที่จะทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานนานสุดคือ 30 %
           เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุด ค่า 2,222 Wh คือ ค่า 30 % ของแบตเตอรี่
           หรือจะพูดง่ายๆคือ แบตเตอรี่ต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าออก 30 % = 2,222 Wh
           แบตเตอรี่ต้องเก็บสำรองกำลังไฟฟ้าไว้ 70 % = 2,222 Wh x (0.7/0.3) = 5,184 Wh
           แบตเตอรี่ต้องมีกำลังไฟฟ้า (100 %)= 2,222 Wh + 5,184 Wh = 7,406 Wh


4.แรงดันของระบบคือ 12 V หาค่าความจุของแบตเตอรี่ได้จาก
          กำลังไฟฟ้า = กระแสไฟฟ้า x แรงดันไฟฟ้า ( P = IV )
          ค่าความจุของแบตเตอรี่ = กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า
                                             = 7,406 Wh / 12 V = 617 Ah


5.เลือกวิธีการต่อแบตเตอรี่ และขนาดของแบตเตอรี่ที่มีขาย โดยมีแรงดันรวม 12 V และกระแสรวมที่ 617 Ah
          เลือกแบตเตอรี่ที่แรงดัน 12 V และกระแส 200 Ah
          จำนวนแบตเตอรี่ = 617 Ah / 200 Ah = 3.08 ลูก เลือกใช้ที่ 3 ลูก
          นำแบตเตอรี่จำนวน 3 ลูกที่แรงดัน 12 V และกระแส 200 Ah มาต่อแบบขนานเราจะได้
          แรงดันรวม 12 V และกระแสรวมที่ 600 Ah


 

  • Category : อุปกรณ์โซล่าเซล
  • 2455 View