การหาค่า Max head ของปั๊มน้ำ

การหาค่า Max head ของปั๊มน้ำ

 Max. head   คืออะไร

 

             Max. head   คือ ค่าความดันหรือแรงดันของปั้มน้ำที่สามารถทำได้สูงสุดที่แสดงในรูปความสูงของน้ำ ซึ่งค่าเฮด (head) นี้จะมีความสัมพันธ์อัตราการไหลของปั้ม โดยค่าทั้งสองนี้มาจากการทดสอบของผู้ผลิต แล้วนำอัตราการไหลกับเฮด ตั้งแต่อัตราการไหลศูนย์ถึงอัตราการไหลสูงสุดของปั้มน้ำกับเฮดของปั้มน้ำ มาทำเป็นกราฟ เพื่อง่ายต่อการเลือกใช้ ซึ่งเราเรียกกราฟนี้ว่า กราฟ H-Q 
 
 
 
 
รูปแสดง กราฟ H-Q ของปั้มบาดาล ยี่ห้อ TVTOPSUN
 
 
 
       
 จากรูป ยกตัวอย่าง รุ่น4DPC9-71-110-1500
 
 
หาความดันหรือแรงดันของปั้มน้ำที่สามารถทำได้สูงสุด 
 
             P = ρgh ในที่นี้ h = 71 m.
                = 1,000x10x71  = 710,000  N/m2
***เมื่อ   ρ = ค่าความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่ากับ 1,000 kg/m3
             g = ค่าความเร่งจากแรงโน้มถ่วงของโลก โดยทั่วไปจะใช้ 9.81 m/s2 (เพื่อง่ายต่อการคำนวณในที่นี้ให้เท่ากับ 10 m/s2)***
**หน่วย นิวตัน (N) มาจาก  N = kg. m/s2 **
หรือเราจะเปลี่ยนจาก N/m2 ไปเป็น บาร์ (bar) ได้ คือ 100,000 N/m2 = 105 N/m2 = 1 bar 
ดังนั้น เราจะได้แรงดันที่  Max. head : 71 m. = 7.1 bar
 
 
 
 
หาอัตราการไหลของปั้มน้ำที่ความดันต่างๆ
 
          โดยทั่วไปเราจะมีเกจวัดความดันของน้ำที่ทางออกของปั้มน้ำ ซึ่งเราสามารถใช้ความดันนี้มาพอร์ตในกราฟแล้วจะได้อัตราการไหลออกมา เช่น ความดันอ่านได้ 1 บาร์
           เปลี่ยนความดัน 1 บาร์ให้อยู่ในหน่วยความสูงน้ำ  ( h ) โดยที่จะได้ h = 10 แล้วนำไปตีเส้นในกราฟ ไปชนกับเส้นของรุ่นปั้มน้ำ แล้วดึงเส้นลงมาจะได้ อัตราการไหล ซึ่งในที่นี้จะได้เท่ากับ 8.6 m3/h

  • Category : ปั้มน้ำ
  • 2684 View