Category

พลังงานทดแทน

ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบอิสระแบ่งเป็นกี่ชนิด

ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบอิสระแบ่งเป็นกี่ชนิด

ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์แบบอิสระแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1.ชนิดไม่มีแบตเตอรี่ 2.ชนิดมีแบตเตอรี่

Read More
ระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้กันในปัจจุบันแบ่งออกได้กี่แบบ

ระบบโซล่าเซลล์ที่ใช้กันในปัจจุบันแบ่งออกได้กี่แบบ

ระบบโซล่าเซลล์แบ่งออกได้แบบ 3 แบบคือ 1.แบบอิสระ (Stand alone System) หรือที่เราเรียกกันว่า แบบออฟกริด (OFF G

Read More
โซล่าเซล พลังงานฟรีที่ทุกคนเข้าถึงได้

โซล่าเซล พลังงานฟรีที่ทุกคนเข้าถึงได้

พลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานสะอาดที่ทุกคนสารถเข้าถึงได้

Read More
พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ

Read More
พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนคือพลังงานที่มีอยู่ตามธรรมชาติและ สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิม

Read More